Informacje podstawowe:

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j.t. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm., określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

 

Strona Podmiotowa BIP powinna zawierać m.in.:

Logo - znak graficzny Biuletynu,

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,

Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,

Menu przedmiotowe,

Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,

Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,

Moduł wyszukujący.

 

Definicje

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - "ustawa", mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 j.t.)

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - "rozporządzenie", mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.)

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez "Podmiot" zobowiązany do tego ustawą.

"Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w górnej części (nagłówku) niniejszej strony.

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Wyłączenia jawności

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

 

Elementy strony

W górnej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.

W lewej górnej części strony BIP znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP, zawierających wyrażenie lub wyrażenia poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

W prawej górnej części strony znajdują się elementy umożliwiające personalizację wyświetlania strony:

-tryb domyślny/tryb nocny

-kontrast

-tryb stały lub szeroki wyświetlania strony

-ustawienia wielkości czcionki

Każdy artykuł strony zawiera informację  (metryczka) o tym kto udostępnił, kto wytworzył (wraz z datami), ewentualne załączone dokumenty (załączniki) oraz historię zmian.

 

Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

 

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16 sierpień 2017 12:59 Andrzej Waszczuk