Majątek Spółki, rentowność

Całkowita wartość aktywów Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

44 664 477,55 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe równe 32 304 371,85 zł, w tym:

- wartości niematerialne i prawne w kwocie 74 097,54 zł,

- środki trwałe o wartości 31 921 983,31 zł,

- środki trwałe w budowie o wartości 2 752 612,85 zł,

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 308 291,00 zł,

2) aktywa obrotowe równe 12 360 105,70 zł,

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 465 670,05 zł

w tym:

- rezerwy na zobowiązania 1 506 093,94 zł

- zobowiązania długoterminowe 667 700,00 zł

- zobowiązania krótkoterminowe 1 945 327,25 zł

- rozliczenia międzyokresowe 11 346 548,86 zł

Zyski i straty Spółki

Spółka zamknęła rok 2016 zyskiem netto w kwocie 1 076 855,50 zł. Uchwałą Nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.06.2017r. powstały w Spółce zysk za rok obrotowy 2016 postanowiono w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Rentowność

- majątku: 2,41%

- netto: 10,83 %

Kapitał zakładowy wynosi:

 

18 539 400,00 zł i dzieli się na 185 394 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy.