Dług publiczny

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. dług publiczny (pożyczka WFOŚiGW) wynosi - wartość nominalna 833 591,50 zł