Przetargi i ogłoszenia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • Pobór i analiza wody uzdatnionej
 • Pobór i analiza ścieków oczyszczonych
 • Pobór i analiza ścieków nieoczyszczonych
 • Pobór i analiza osadów ściekowych

 

    Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ciągu 2020 roku. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do I kwartału roku 2021, jeśli wolumen osadu (2400 Mg) nie zostanie wybrany w ciągu 2020 roku.
 2. Miejsce odbioru osadu: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „FREGATA” w RYKACH, ul. Słowackiego 27, 08-500 Ryki.

 

 

    Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości na rok 2020 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 2. Miejscem dostawy jest baza PGKiM Ryki Sp. z o.o., 08-500 Ryki ,ul. Słowackiego 5 (wjazd od
  Żytniej).
 3. Termin realizacji zamówienia: do 04.02.2020r.

 

     Zapytanie wraz z Formularzem ofertowym znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:

CZĘŚĆ I

Sukcesywna dostawa mikro-proszku do myjni w ilości 3000 kg w opakowaniach 20 lub 25 kg, w 6 transzach, w ciągu 2020 r. Wielkość pojedynczej transzy nie może być mniejsza niż 500 kg,

CZĘŚĆ II

Sukcesywna dostawa 3000 kg tabletek solnych do myjni samochodowej w 3 transzach, w ciągu 2020r. Wielkość pojedynczej transzy nie może być mniejszy niż 1000 kg.

 

Zapytanie ofertowe wraz z Formularzem ofertowym znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników z podziałem na 3 zadania.
 2. Miejscem dostawy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp z o.o. - Laboratorium, ul. Słowackiego 5.
 3. Termin dostawy transz będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego, zgłoszeniem telefonicznym, faksem lub e-mailem.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć daną transzę w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu bądź zmniejszeniu zakresu zamówienia o 20% wartości zamówienia bez zmiany cen jednostkowych.
 6. Wykonawca jest   zobowiązany   do   zapewnienia   takiego   opakowania   przedmiotu zamówienia,  jakie  jest  wymagane,  by  nie  dopuścić do  uszkodzenia  lub  pogorszenia  jakości materiałów w trakcie transportu do miejsca dostawy.
 7. Ubezpieczenie i transport materiałów do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 8. Wykonawca oświadcza, że   dostarczane   odczynniki   posiadają wszelkie   wymagane prawem  dopuszczenia  i  atesty  oraz że  zostaną  oznakowane  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.

 

    Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy znajdują się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

    Wyjaśnienie dot. przedmiotowego postępowania znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.