Realizacja usług w PGKiM Ryki Sp. z o. o. związana jest z:

·        zaopatrywaniem miasta i gminy w wodę,

·        odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

·        zbiórką i transportem odpadów stałych zmieszanych i segregowanych oraz wywozem nieczystości płynnych - konserwacja zieleni miejskiej

·        prowadzeniem składowiska odpadów,

·        prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

·        utrzymaniem czystości w mieście,

·        prowadzeniem akcji zimowej,

·        administracją i eksploatacją budynków Wspólnot Mieszkaniowych i lokali gminnych,

·        produkcją i sprzedażą energii cieplnej,

·        usługowym udostępnianiem myjni samochodowej,

·        wykonywaniem specjalistycznych badań wody i ścieków.

Zasady realizacji usług zostały przedstawione w opisach poniżej oraz / lub procedurach.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w ramach prowadzonej działalności przez PGKiM Ryki Sp. z o. o. zajmuje się organizacją, nadzorem i kontrolą następujących działalności:

-        wydobyciem i uzdatnianiem wody,

-        obsługą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        oczyszczaniem ścieków w oczyszczalni,

-        uzgadnianiem i akceptacją warunków dotyczących przyłączy wod-kan

-        odbiorem i transportem nieczystości płynnych.

Na procesy wydobycia i uzdatniania wody składają się następujące czynności:

-        wydobycie wody ze studni głębinowych oraz zakup wody w uzasadnionych przypadkach,

-        uzdatnianie wody (jeżeli występuje taka potrzeba),

-        magazynowanie wody w zbiornikach wody użytkowej (uzdatnionej),

-        dezynfekcja wody (jeżeli występuje taka potrzeba).

Powyższe działania są w sposób ciągły monitorowane poprzez badania laboratoryjne (zgodnie z harmonogramami zatwierdzonymi przez PSSE Ryki). W przypadku potrzeby np. pojawienie się zagrożeń w użytkowaniu wody, bez nieuzasadnionej zwłoki podejmowane są decyzje dotyczące dezynfekcji wody.

Na procesy obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych składają się następujące czynności:

-        przeglądy i konserwacja sieci wod-kan,

-        naprawy,

-        odczyty zużycia wody u klientów w celach rozliczeniowych.

Do realizacji powyższych zadań przewidziano wykwalifikowanych pracowników wraz z niezbędnym sprzętem.

Na procesy oczyszczaniem ścieków w oczyszczalni składają się następujące czynności:

-        przyjmowanie ścieków z miasta i okolicznych zakładów,

-        oczyszczanie mechaniczne,

-        oczyszczanie biologiczne,

-        zrzuty ścieków oczyszczonych do środowiska za pośrednictwem zbiornika retencyjnego,

-        zrzuty ścieków (dowożonych) przez Stację Zlewczą,

-        odwadnianie osadów,

-        badania ścieków i osadów.

Powyższe działania są w sposób ciągły monitorowane poprzez badania laboratoryjne, a otrzymane wyniki służą nam do podejmowania decyzji związanych z czystością zrzucanych ścieków.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I ADMINISTARACJI

 

            Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Administracji (ZGMiA) w ramach prowadzonej działalności przez PGKiM Ryki Sp. z o. o. zajmuje się organizacją, nadzorem i kontrolą następujących działalności:

-        zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi i lokalami gminnymi,

-        zarządzaniem i administrowaniem majątkiem własnym PGKiM Ryki Sp. z o. o.,

-        nadzorem nad myjnią samochodową.

Na procesy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi i lokalami gminnymi składają się następujące czynności:

-        zawieranie umów,

-        wykonywanie przeglądów i wymaganych badań dotyczących obiektów budowlanych,

-        utrzymanie i naprawy (stanu technicznego i czystości),

-        organizowanie zebrań z mieszkańcami Wspólnoty,

-        prowadzenie rozliczeń administracyjnych.

Na procesy zarządzaniem i administrowaniem majątkiem własnym PGKiM Ryki Sp. z o. o. składają się następujące czynności:

-        przeglądy, konserwacja i naprawy,

-        wynajmowanie innym użytkownikom wyznaczonych lokali,

-        administrowanie i rozliczanie.

Na procesy nadzoru nad myjnią samochodową składają się następujące czynności:

-        zaopatrzenie myjni w media i środki myjące,

-        konserwacja, czyszczenie i naprawy,

-        prowadzenie rozliczeń finansowych.

Do realizacji powyższych zadań przewidziano wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

 

ZAKŁAD TRANSPORTU I OCZYSZCZANIA MIASTA

 

            Zakład Transportu i Oczyszczania (ZTiO) w ramach prowadzonej działalności przez PGKiM Ryki Sp. z o. o. zajmuje się organizacją, nadzorem i kontrolą następujących działalności:

-        oczyszczaniem miasta,

-        zbiórką i transportem odpadów stałych zmieszanych i segregowanych

-        zimowym utrzymaniem ulic i chodników,

-        eksploatacją składowiska odpadów,

-        konserwacja zieleni miejskiej

-        eksploatacją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na procesy oczyszczania miasta składają się następujące czynności:

-        planowanie sprzętu i pracowników (w odniesieniu do harmonogramu prac zgodnie ze specyfikacją zamawiającego),

-        oczyszczanie (omiatanie ręczne i mechaniczne, porządkowanie terenów, opróżnianie śmietników, czyszczenie ławek w parku, itp.),

Na procesy wywozu nieczystości stałych składają się następujące czynności:

-        zawieranie umów z klientami (za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta),

-        planowanie w harmonogramie realizacji umów,

-        odbiór i transport nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Ryki.

Na procesy zimowego utrzymania ulic i chodników składają się następujące czynności:

-        planowanie sprzętu i pracowników (w odniesieniu do harmonogramu prac zgodnie ze specyfikacją zamawiającego),

-        prowadzenie akcji zimowej.

Na procesy konserwacji zieleni miejskiej składają się następujące czynności:

-        planowanie sprzętu i pracowników (w odniesieniu do harmonogramu prac zgodnie ze specyfikacją zamawiającego),

-        koszenie trawy oraz przycinanie drzew i krzewów ręczne i mechaniczne, porządkowanie terenów, sadzenie i podlewanie roślin itp..

Na procesy eksploatacji składowiska odpadów składają się następujące czynności:

-        przyjmowanie i ważenie odpadów,

-        deponowanie odpadów na składowisku,

-        czynności eksploatacyjne (plantowanie, przemieszczanie, zagęszczanie, pokrywanie piaskiem).

Oddziaływanie składowiska na środowisko jest stale monitorowane przez badania laboratoryjne wód osadowych.

Do realizacji powyższych zadań przewidziano wykwalifikowanych pracowników wraz z niezbędnym sprzętem.

 

LABORATORIUM

 

            Działalność badawcza laboratorium w ramach działalności PGKiM Ryki Sp. z o. o. jest kluczowym czynnikiem monitorującym jakość i zgodność z wymaganiami głównie prawnymi wody i ścieków. Wyniki przedstawiane poszczególnym kierownikom ZWiK oraz ZTiO przez laboratorium służą do oceny nadzorowanych przez tych kierowników procesów, aby w sposób skuteczny i szybki podjąć decyzje jeżeli są niezbędne.

Laboratorium wystąpiło do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o uznanie przez WSSE jakości badań wody i ścieków wykonywanych przez wspomniane laboratorium i uzyskało stosowną aprobatę. Laboratorium działając zgodnie z normą ISO 17025 zostało objęte zakładowym systemem ISO 9001.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 sierpień 2017 09:56 Andrzej Waszczuk