Władze spółki

Zarząd jest organem wykonawczym wobec uchwał Zgromadzenia wspólników, jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania. 

 

Skład Zarządu PGKiM Ryki Sp. z o. o.:

Prezes Zarządu – Tomasz Pośpiech

 

 Decyzje podejmowane przez Zarząd mogą mieć charakter postanowienia zawartego w treści protokołu posiedzenia Zarządu lub decyzji wyrażonej w formie uchwały. 

Rada nadzorcza, jako organ kontroli i nadzoru czuwa nad realizacją celów Spółki, określonych w Akcie założycielskim oraz uchwałach wspólników; dokonuje bieżącej kontroli wyników ekonomiczno-finansowych i nadzoruje Spółkę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. 

Skład RN:

Przewodniczący RN – dr Ryszard Nowak

Wiceprzewodniczący RN - Dariusz Warowny

Członek RN – Witold Fijołek

Członek RN –Stanisław Kuśmierczyk

Zgromadzenie wspólników jest jednym z trzech organów spółki; musi wystąpić w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przypisane są do niego najważniejsze kompetencje; jest organem uchwałodawczym, realizującym część spraw z zakresu prowadzenia spółki. Funkcję Zgromadzenie Wspólników sprawuje jednoosobowo Burmistrz Ryk.