Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 stycznia 1967 r. jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rykach, powołane na podstawie Uchwały Nr 21/14/66 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rykach. Do jego pierwszych zadań należało: dostarczanie wody siecią wodociągową, liczącą wówczas 5 km, oczyszczanie miasta przy pomocy taboru konnego, utrzymanie zieleni miejskiej oraz prowadzenie gospodarki mieszkaniowej.

Wraz z rozwojem miasta i najbliższej okolicy wzrastało zapotrzebowanie na usługi komunalne, dlatego przedsiębiorstwo wprowadziło nowe zakresy do swej działalności, takie jak budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, produkcja wyrobów betonowych oraz usługi pogrzebowe. Zaczęło funkcjonować składowisko odpadów przy ul. Janiszewskiej, a także oczyszczalnie ścieków przy ul. Lubelskiej i Słowackiego. W 1975 r. MPGK zatrudniało 185 osób, a rejonem jego działania stało się miasto i gmina Ryki oraz gminy sąsiednie: Baranów, Jeziorzany, Nowodwór, Stężyca, Ułęż i Żyrzyn. W okresie zmian ustrojowych, po roku 1989, przedsiębiorstwo ograniczyło działalność w branżach: budowlanej, ogrodniczej, transportowej i usług pogrzebowych, na rzecz usług statutowych tj.: wodociągów, kanalizacji, gospodarki mieszkaniowej, wywozu nieczystości i oczyszczania miasta oraz produkcji i sprzedaży energii cieplnej przejętej z OPEC Puławy. Od czerwca 1997 r., zgodnie z narzuconym przez prawo obowiązkiem (Ustawa z 20.12.1996 r. o Gospodarce Komunalnej). zakład został przekształcony w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o., w której wszystkie udziały objęła gmina Ryki. Od 2000 roku zauważa się systematyczny rozwój przedsiębiorstwa – wzrosła ilość wykonanych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych; przybyło nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; zwiększył się zakres robót budowlano-montażowych; zaszła potrzeba dostosowania oczyszczanych ścieków do nowych wymagań jakościowych, obowiązujących w krajach UE. Niezbędna okazała się więc m.in. modernizacja laboratorium wraz z nowoczesnym wyposażeniem oraz instalacja myjni samochodowej. W omawianym okresie wprowadzono nowy system finansowo -księgowy oraz uruchomiono biuro obsługi klienta. Dokonano rozbudowy obiektu administracyjnego (z myślą też o wynajmie pomieszczeń), zmieniono architekturę budynku oraz na nowo zaaranżowano parking, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych. Obecnie przedmiotem działalności Spółki jest:

-        zaopatrywanie miasta i gminy w wodę

-        odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

-        wywóz nieczystości stałych i płynnych

-        prowadzenie składowiska odpadów

-        transport i zbiórka odpadów stałych, selektywnie zebranych oraz zmieszanych

-        prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

-        konserwacja zieleni i utrzymanie czystości w mieście

-        prowadzenie akcji zimowej

-        administrowanie i czuwanie nad właściwą eksploatacją budynków Wspólnot Mieszkaniowych i lokali gminnych

-        produkcja i sprzedaż energii cieplnej

-        usługowe udostępnianie myjni samochodowej

-        administrowanie majątkiem Spółki

-        wykonywanie specjalistycznych badań wody i ścieków.

W celu realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Spółka przez długie lata podejmowała kroki zmierzające w kierunku zarówno poprawy parametrów ścieków oczyszczonych, jak i modernizacji oczyszczalni oraz pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. W wyniku tych starań wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach” uzyskał aprobatę i był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 18 672 104,75 PLN, a dofinansowanie opiewało na kwotę 11 973 649,03 PLN. W efekcie realizacji powyższego projektu, z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa, w 2015 r. zaczęła funkcjonować w Rykach nowoczesna oczyszczalnia ścieków, spełniająca wymogi Dyrektywy 91/271/EWG.

Mając na uwadze podniesienie jakości usług zaopatrzenia mieszkańców miasta i gminy Ryki w wodę, Spółka w grudniu 2015 r. złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, na „Rozbudowę i modernizację ujęcia wody i stacji wodociągowej „Swatowska” w Rykach, wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy”. Aplikowany projekt zakłada nie tylko poprawę usług wydobycia, uzdatniania i dystrybucji wody, ale również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz monitoring sieci przesyłowej wody i zdalną kontrolę jej poboru. Koszt realizacji całego projektu szacowany jest na 8 mln zł. Obecnie trwają prace nad kolejnym wnioskiem o dofinansowanie (tym razem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Zakładany cel to rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Rykach i miejscowościach ościennych. W roku 2015 PGKiM Ryki wdrożyło i skutecznie rozwija oparty na Systemie Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System, GIS) program, który pozwala ewidencjonować sieć wodociągowo-kanalizacyjną i w sposób efektywny nią zarządzać. Docelowo planowane jest jego połączenie ze zintegrowanym systemem Informatycznym, funkcjonującym w Spółce.

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę do gospodarstw domowych i instytucji, po uprzednim uzdatnieniu w 2 stacjach uzdatniania wody w Rykach i 4 stacjach na terenie gminy, w ilości 540 tys m3 rocznie. Długość sieci wodociągowej wynosi prawie 218 km. Zaopatruje ona w wodę 5450 odbiorców, z czego 4010 stanowią lokale mieszkalne, tj. ok. 95% gospodarstw domowych w gminie. Siecią kanalizacyjną długości 38,6 km, ścieki trafiają najpierw do oczyszczalni „Fregata”, w ilości 500 tys. m3 rocznie, a następnie odprowadzane są do rzeki Irenka. Kanalizacja w mieście obejmuje ok. 83% gospodarstw. Dużymi ich dostawcami są zakłady przemysłowe. Do największych należy Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego POLSKI OGRÓD Sp. z o. o. Oddział w Rykach. Prawidłowym obiegiem wody czystej oraz neutralizowaniem nieczystości, pochodzących z w sieci kanalizacyjnej, zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Dostarczana woda i odprowadzane ścieki poddawane są stałym kontrolom przez wewnętrzne laboratorium oraz sprawdzane okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rykach i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W związku z wejściem w życie, w lipcu.2013 r., tzw. nowej ustawy śmieciowej oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, na ryckim składowisku mogą być gromadzone tylko odpady posortownicze. Gromadzenie odpadów komunalnych odbywa się na specjalnie zorganizowanym składowisku, zapełnianym etapami. Jego eksploatacja zakończy się rekultywacją i planowym zagospodarowaniem terenu. Cała frakcja odpadów, zebranych na terenie miasta i gminy Ryki, jest dostarczana do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach. Obecnie sposób segregacji odpadów określa regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie Ryki. W większości wypadków mamy do czynienia z frakcją suchą, czyli opakowaniami – plastik, papier, metal, tetra-pak, szkło oraz frakcją zmieszaną. Na dotychczasowych zasadach (tj. indywidualnych umów z klientem) dokonuje się tylko odbiór odpadów od klienta instytucjonalnego. Jednak od dnia 1 kwietnia 2015 r. Przedsiębiorstwo zostało zobligowane do dostarczania odpadów zmieszanych, zebranych z obszarów niezamieszkałych, do RIPOK w Puławach. Z tego powodu ilość odpadów, trafiająca na składowisko przy ul. Janiszewskiej w Rykach, jest przewidywalna i mniej więcej stała. Wywóz nieczystości stałych realizowany jest własnym specjalistycznym transportem od 5704 gospodarstw domowych oraz około 300 instytucji.

W ramach realizacji usług, prowadzone jest bieżące utrzymanie czystości i porządku na ponad 2000 m2 placów i ulic oraz odśnieżanie ok. 25 km dróg w gminie Ryki. Dodatkowy zakres obowiązków związany z wydobywaniem i sprzedażą piasku oraz dbałością o zieleń miejską, przypadł w udziale Zakładowi Transportu i Oczyszczania.

Przedsiębiorstwo administruje 36 budynkami, w których mieszka ok. 1000 lokatorów. W ramach gospodarki mieszkaniowej wydzielono z zasobów 19 Wspólnot Mieszkaniowych i wprowadzono dla nich oddzielne rozliczanie, co pozwoliło na opracowanie odrębnego planu gospodarczego i realizację z ich własnego funduszu remontowego prac termomodernizacyjnych i innych. Na potrzeby administrowanych budynków wytwarzana jest energia cieplna, średnio rocznie ok. 4000 GJ. Ponadto udostępniono dla lokalnej społeczności samochodową myjnię samoobsługową na trzy stanowiska, wyposażoną w odkurzacz, kompresor oraz automat do rozmieniania pieniędzy. Realizacja tychże zadań odbywa się pod nadzorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Administracji.

Starając się zapewnić wysoką jakość świadczonych usług Przedsiębiorstwo współpracuje z następującymi instytucjami: Urzędem Gminy/Miasta, Starostwem Powiatowym, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Polskim Centrum Akredytacji itp. oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi, a także obywatelami miasta i gminy Ryki, gwarantując zgodność naszych wyrobów i usług z przepisami krajowymi, dyrektywami Unii Europejskiej oraz Kodeksem Prawa Cywilnego i Prawa Pracy. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska firma współpracuje m.in. z: Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi branżowymi jednostkami administracji państwowej.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o., na czele z mgr inż. Tomaszem Pośpiechem, prezesem zarządu, ze szczególną starannością podchodzi do planowania zadań krótkoterminowych oraz wytyczania celów dalekosiężnych, mając ambicje działać jako firma nowoczesna, spełniająca najwyższe standardy. Z tego powodu zarząd spółki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001. Zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy niższych szczebli są bezpośrednio zaangażowani w proces rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenie jakości świadczonych usług.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 sierpień 2017 14:05 Andrzej Waszczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 sierpień 2017 07:59 Andrzej Waszczuk