Podstawowe dane o spółce

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Słowackiego 5

08-500 Ryki

Telefon: (81) 865 15 39

Fax: (81) 865 16 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://www.pgkimryki.pl

NIP: 7160001905

REGON: 430844647

Nr KRS: 0000111420

Zarejestrowane: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 18 539 400,00 ZŁ

 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7:00 - 15:00

 

INFORMACJA RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

 

Czas pracy Przedsiębiorstwa: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

-        przyjmowanie interesantów,

-        przyjmowanie zgłoszeń z zakresu świadczonych usług, 

-        zgłaszanie awarii.

 

Poza godzinami pracy Spółki oraz w dni wolne od pracy telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń z zakresu świadczonych usług i awarii pod numerem telefonu 669 115 110.

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W Spółce prowadzone jest:

 

  • archiwum zakładowe,
  • archiwum techniczne sieci wod.-kan., w którym przechowywana jest dokumentacja techniczna, protokoły odbioru z inwentaryzacjami geodezyjnymi oraz rysunki powykonawcze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także podłączeń, 
  • ewidencja odbiorców usług - dane w części chronione ustawą o ochronie danych osobowych.

Realizacja usług w PGKiM Ryki Sp. z o. o. związana jest z:

·        zaopatrywaniem miasta i gminy w wodę,

·        odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

·        zbiórką i transportem odpadów stałych zmieszanych i segregowanych oraz wywozem nieczystości płynnych - konserwacja zieleni miejskiej

·        prowadzeniem składowiska odpadów,

·        prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

·        utrzymaniem czystości w mieście,

·        prowadzeniem akcji zimowej,

·        administracją i eksploatacją budynków Wspólnot Mieszkaniowych i lokali gminnych,

·        produkcją i sprzedażą energii cieplnej,

·        usługowym udostępnianiem myjni samochodowej,

·        wykonywaniem specjalistycznych badań wody i ścieków.

Zasady realizacji usług zostały przedstawione w opisach poniżej oraz / lub procedurach.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w ramach prowadzonej działalności przez PGKiM Ryki Sp. z o. o. zajmuje się organizacją, nadzorem i kontrolą następujących działalności:

-        wydobyciem i uzdatnianiem wody,

-        obsługą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        oczyszczaniem ścieków w oczyszczalni,

-        uzgadnianiem i akceptacją warunków dotyczących przyłączy wod-kan

-        odbiorem i transportem nieczystości płynnych.

Na procesy wydobycia i uzdatniania wody składają się następujące czynności:

-        wydobycie wody ze studni głębinowych oraz zakup wody w uzasadnionych przypadkach,

-        uzdatnianie wody (jeżeli występuje taka potrzeba),

-        magazynowanie wody w zbiornikach wody użytkowej (uzdatnionej),

-        dezynfekcja wody (jeżeli występuje taka potrzeba).

Powyższe działania są w sposób ciągły monitorowane poprzez badania laboratoryjne (zgodnie z harmonogramami zatwierdzonymi przez PSSE Ryki). W przypadku potrzeby np. pojawienie się zagrożeń w użytkowaniu wody, bez nieuzasadnionej zwłoki podejmowane są decyzje dotyczące dezynfekcji wody.

Na procesy obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych składają się następujące czynności:

-        przeglądy i konserwacja sieci wod-kan,

-        naprawy,

-        odczyty zużycia wody u klientów w celach rozliczeniowych.

Do realizacji powyższych zadań przewidziano wykwalifikowanych pracowników wraz z niezbędnym sprzętem.

Na procesy oczyszczaniem ścieków w oczyszczalni składają się następujące czynności:

-        przyjmowanie ścieków z miasta i okolicznych zakładów,

-        oczyszczanie mechaniczne,

-        oczyszczanie biologiczne,

-        zrzuty ścieków oczyszczonych do środowiska za pośrednictwem zbiornika retencyjnego,

-        zrzuty ścieków (dowożonych) przez Stację Zlewczą,

-        odwadnianie osadów,

-        badania ścieków i osadów.

Powyższe działania są w sposób ciągły monitorowane poprzez badania laboratoryjne, a otrzymane wyniki służą nam do podejmowania decyzji związanych z czystością zrzucanych ścieków.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I ADMINISTARACJI

 

            Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Administracji (ZGMiA) w ramach prowadzonej działalności przez PGKiM Ryki Sp. z o. o. zajmuje się organizacją, nadzorem i kontrolą następujących działalności:

-        zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi i lokalami gminnymi,

-        zarządzaniem i administrowaniem majątkiem własnym PGKiM Ryki Sp. z o. o.,

-        nadzorem nad myjnią samochodową.

Na procesy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi i lokalami gminnymi składają się następujące czynności:

-        zawieranie umów,

-        wykonywanie przeglądów i wymaganych badań dotyczących obiektów budowlanych,

-        utrzymanie i naprawy (stanu technicznego i czystości),

-        organizowanie zebrań z mieszkańcami Wspólnoty,

-        prowadzenie rozliczeń administracyjnych.

Na procesy zarządzaniem i administrowaniem majątkiem własnym PGKiM Ryki Sp. z o. o. składają się następujące czynności:

-        przeglądy, konserwacja i naprawy,

-        wynajmowanie innym użytkownikom wyznaczonych lokali,

-        administrowanie i rozliczanie.

Na procesy nadzoru nad myjnią samochodową składają się następujące czynności:

-        zaopatrzenie myjni w media i środki myjące,

-        konserwacja, czyszczenie i naprawy,

-        prowadzenie rozliczeń finansowych.

Do realizacji powyższych zadań przewidziano wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

 

ZAKŁAD TRANSPORTU I OCZYSZCZANIA MIASTA

 

            Zakład Transportu i Oczyszczania (ZTiO) w ramach prowadzonej działalności przez PGKiM Ryki Sp. z o. o. zajmuje się organizacją, nadzorem i kontrolą następujących działalności:

-        oczyszczaniem miasta,

-        zbiórką i transportem odpadów stałych zmieszanych i segregowanych

-        zimowym utrzymaniem ulic i chodników,

-        eksploatacją składowiska odpadów,

-        konserwacja zieleni miejskiej

-        eksploatacją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na procesy oczyszczania miasta składają się następujące czynności:

-        planowanie sprzętu i pracowników (w odniesieniu do harmonogramu prac zgodnie ze specyfikacją zamawiającego),

-        oczyszczanie (omiatanie ręczne i mechaniczne, porządkowanie terenów, opróżnianie śmietników, czyszczenie ławek w parku, itp.),

Na procesy wywozu nieczystości stałych składają się następujące czynności:

-        zawieranie umów z klientami (za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta),

-        planowanie w harmonogramie realizacji umów,

-        odbiór i transport nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Ryki.

Na procesy zimowego utrzymania ulic i chodników składają się następujące czynności:

-        planowanie sprzętu i pracowników (w odniesieniu do harmonogramu prac zgodnie ze specyfikacją zamawiającego),

-        prowadzenie akcji zimowej.

Na procesy konserwacji zieleni miejskiej składają się następujące czynności:

-        planowanie sprzętu i pracowników (w odniesieniu do harmonogramu prac zgodnie ze specyfikacją zamawiającego),

-        koszenie trawy oraz przycinanie drzew i krzewów ręczne i mechaniczne, porządkowanie terenów, sadzenie i podlewanie roślin itp..

Na procesy eksploatacji składowiska odpadów składają się następujące czynności:

-        przyjmowanie i ważenie odpadów,

-        deponowanie odpadów na składowisku,

-        czynności eksploatacyjne (plantowanie, przemieszczanie, zagęszczanie, pokrywanie piaskiem).

Oddziaływanie składowiska na środowisko jest stale monitorowane przez badania laboratoryjne wód osadowych.

Do realizacji powyższych zadań przewidziano wykwalifikowanych pracowników wraz z niezbędnym sprzętem.

 

LABORATORIUM

 

            Działalność badawcza laboratorium w ramach działalności PGKiM Ryki Sp. z o. o. jest kluczowym czynnikiem monitorującym jakość i zgodność z wymaganiami głównie prawnymi wody i ścieków. Wyniki przedstawiane poszczególnym kierownikom ZWiK oraz ZTiO przez laboratorium służą do oceny nadzorowanych przez tych kierowników procesów, aby w sposób skuteczny i szybki podjąć decyzje jeżeli są niezbędne.

Laboratorium wystąpiło do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o uznanie przez WSSE jakości badań wody i ścieków wykonywanych przez wspomniane laboratorium i uzyskało stosowną aprobatę. Laboratorium działając zgodnie z normą ISO 17025 zostało objęte zakładowym systemem ISO 9001.

 

 

 

Podkategorie